Rapportering

Rapportering giver dig let adgang til at udtrække nøgletal på virksomhedens ordrer. Hver rapport hjælper dig til, i detaljer, at lave et udtræk. F.eks. når du mere detaljeret skal afrapportere til din revisor eller bestyrelse. Rapporterne giver en sammentælling på ordrer i en periode, eller frem til en bestemt skæringsdato, alt efter, hvad du skal bruge rapporten til. Derfor kan du selv vælge, hvilke felter du vil have med i dine rapporter.

Uafsluttede arbejder

Rapporten med uafsluttet arbejder viser alle ordrer, som ikke er afsluttedet eller har åbne fakturaer, som ikke er godkendt. Rapporten er god at benytte, når du skal opgøre det arbejde som er påbegyndt, men endnu ikke er færdigt. Denne rapport kan du f.eks. bruge til at beregne værdien af virksomhedens igangværende arbejder, for den skæringsdato du vælger. Husk altid at kontrollere om alle udgifter og indtægter er registreret korrekt og rådfør dig med din revisor. Du kan også læse mere på SKATs hjemmeside ang. ingangværende arbejder for fremmedregning: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1977729

De enkelte felter i rapporten felter er forklaret nedenfor.

Perioderapport

Perioderapporten giver dig mulighed for at se udgifter og indtægter på ordrer for den periode du vælger. Hvis du vil have alle data ud, så lader du bare periodefelterne være blanke. Du kan bruge rapporten til opgøre kvaliteten af din tilbudsgivning, dækningsgrader, udfakturering med videre. Perioderapporten er god til din måneds- eller kvartalsrapportering til dig selv og ikke mindst, hvis du har en bestyrelse du skal rapportere til.

De enkelte felter i rapporten felter er forklaret nedenfor.

Beskrivelse af felter i rapporter

Rapporterne giver dig mulighed for at hente nøgletal for de enkelte ordrer. Nedefor er felterne forklaret, så du kan afgøre, hvilke felter, der er vigtige, hvis du vil tilpasse din rapport.

Navn

Beskrivelse

Beregnes ved

Salgspris

Fast pris eller salgspris af forbrug.

 

Anslået pris

Den anslåede pris fra kalkulationen på ordren.

 

Anslået omkostninger

Den anslåede omkostning fra kalkulationen på ordren.

 

Timeforbrug

Antal af registrerede timer på arbejdssedlen.

 

Timeomkostning

Lønudgift for arbejdssedlen.

 

Materialeomkostning

Materialeudgift for arbejdssedlen.

 

Samlet omkostning

Den samlede udgift for arbejdssedlen.

Summen af Timeomkostning og Materialeomkostning

Timesalgsværdi

Salgspris af registrerede timer, både faktureret og ikke faktureret. Eksklusiv ekstra arbejder

 

Materialesalgsværdi

Salgspris af materialer, både faktureret og ikke faktureret. Eksklusiv ekstra arbejder

 

Ekstra arb. timesalgsværdi

Salgspris af registrerede timer fra ekstra arbejder, både faktureret og ikke faktureret.

 

Ekstra arb. materialesalgsværdi

Salgspris af materialer fra ekstra arbejder, både faktureret og ikke faktureret.

 

Ekstra arb. fast pris

Salgspris fra alle ekstra arbejder i fast pris.

 

Ekstra arb. forbrug

Salgspris fra alle ekstra arbejder med forbrug som prisgrundlag.

 

Faktureret beløb

Det totale beløb af samtlige godkendte fakturaer på arbejdssedlen.

 

Anslået dækningsbidrag

Estimeret fortjeneste på ordren.

Forskellen på Salgspris eller Anslået pris og Anslået omkostning

Faktisk dækningsbidrag

Hvad du har tjent på ordren.

Forskellen på Faktureret beløb og Samlet omkostning

Faktisk/budgetteret udgift(%)

Dette tal beskriver hvor meget de faktiske omkostninger afviger fra de estimerede omkostninger.

Udregnes ved at dividere Samlet omkostning med Anslået omkostning gange med 100

Faktisk/budgetteret indtægt(%)

Dette tal beskriver hvor meget de faktiske indtægter afviger fra de estimerede indtægter.

Udregnes ved at dividere Faktureret beløb med Anslået indkomst eller salgsværdi gange med 100

Faktisk dækningsgrad (%)

Beskriver hvor meget du har tjent på ordren i procent af salgsprisen.

1 minus Samlet omkostning divideret med faktureret beløb gange med 100

Budgetteret dækningsgrad (%)

Hvad der er estimeret til at du kan tjene på ordren i procent.

1 minus Anslået pris divideret med Anslået omkostninger gange med 100

 

På Uafsluttet arbejder er der også disse specifikke felter.

Navn

Beskrivelse

Beregnes ved

Salgsværdi

Dette er salgsprisen på timer og materialer som er blevet brugt.

Summen af Timesalgsværdi og Materialesalgsværdi

Færdiggørelsesgrad (%)

En anslået færdiggørelesegrad der angiver, hvor mange procent af opgaven der er blevet udført.

Udregnes ved at dividere Salgsværdi med Tilbudspris gange med 100

Ufaktureret Salgsværdi

Værdien af arbejde som endnu ikke er faktureret.

Salgsværdi minus Faktureret beløb

Eller ved fast pris: Færdiggørelsesgrad ganget med tilbudspris minus Faktureret beløb

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer